Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů advokátní kanceláří Kirschnek GbR

Pokyny týkající se zpracování osobních údajů

 1. Jméno a kontaktní informace správce osobních údajů jakož i osoby pověřené v rámci podniku ochranou osobních dat

Tyto pokyny ohledně ochrany osobních údajů platí pro zpracovávání dat skrze:

Advokátní kancelář Kirschnek GbR,

Loschwitzer Straße 15a, 01309 Dresden,

E-mail: info@kanzlei-kirschnek.de

Telefon: +49 (351) 402 208 85

Fax: +49 (351) 833 853 88

V případě dotazů se obracejte prosím pod výše uvedenou adresou na paní advokátku Petru Kirschnek LLM.

 1. Získávání a uchovávání osobních údajů jakož i způsob a účel jejich použití

V případě, že nás pověříte svým zastupováním nebo si necháte poskytnout první konzultaci ve vaší věci (byť telefonicky či e-mailem), získáváme následující informace:

 • oslovení, jméno, příjmení,
 • platnou e-mailovou adresu,
 • poštovní adresu,
 • telefonní číslo (pevná linka a/nebo mobil)
 • informace, které jsou v rámci vašeho zmocnění nutné k uplatění vašich nároků a bránění vašich práv

K získávání těchto dat dochází proto,

 • abychom vás mohli identifikovat jako našeho mandanta;
 • abychom vám mohli poskytnou adekvátní právní poradenství a abychom vás mohli zastupovat;
 • abychom vám mohli zaslat korespondenci;
 • abychom vám mohli vystavit fakturu;
 • pro vyřízení eventuelních nároků na odškodnění, jakož i uplatnění případných nároků vůči vám;

Ke zpracování dat dochází na základě vaší poptávky a je na základě  článku 6 odstavec 1 věta 1 písmeno b GDPR vzhledem k výše uvedeným cílům nezbytné k adekvátnímu výkonu mandátu a k vzájemnému splnění povinností z mandátní smlouvy.

Ta data, která v rámci mandátu získáváme, budou uchována až do uplynutí lhůty stanovené zákonem o povinnosti advokátů k uchovávání údajů (tj. 6 let po uplynutí kalendářního roku, ve kterém byl mandát ukončen) a poté vymazána, ledaže bychom byli povinni na základě článku 6 odstavec  1 věta 1 písmeno c DSGVO týkající se daňově- a obchodněprávní povinnosti dokumentace a uchovávání dat (vycházející z HGB, StGB oder AO) uchovat údaje po delší dobu nebo pokud byste na základě článku 6 odstavec 1 věta 1 písmeno a GDPR udělili souhlas s delší dobou uchování.

 1. Poskytnutí údajů třetím osobám

Poskytnutí vašich osobních dat třetím osobám k jiným než níže uvedeným účelům není možné.

Pokud je to podle článku 6 odstavec  1 věta 1 písmeno b GDPR pro realizaci vašeho mandátu nezbytné, budou vaše data poskytnuta třetím osobám. K tomu patří zejména jejich předání  protistranám sporů a jejich zástupcům (zejména advokátům), jakož i soudům a jiným úřadům za účelem korespondence, jakož i pro uplatnění vašich nároků a obranu vašich práv. Poskytnutá data smějí být třetími osobami použita výlučně k uvedeným účelům.

Advokátní tajemství trvá a nesmí být tímto dotčeno. Pokud se jedná o data podléhající advokátnímu tajemství, je možno je poskytnout třetím osobám pouze po předchozí domluvě s vámi.

 1. Práva dotčených osob

Máte právo:

 • na základě článku 7 odstavec 3 GDPR již udělený souhlas vůči nám odvolat . Důsledkem je, že ve zpracovávání dat na základě vašeho předchozího souhlasu nesmíme dále pokračovat;
 • na základě článku 15 GDPR požadovat informaci o osobních údajích, které o vaší osobě zpracováváme. Zejména můžete požadovat informace o účelu zpracování, kategorii osobních údajů, kategorii příjemců, kterým byla data poskytnuta, plánované délce uchování, právu na opravu či smazání dat, omezení nebo odvolání zpracovávání dat, právu na stížnost proti zpracovávání dat, původu vašich dat, pokud nebyly získány přímo od vás,  jakož i o automatizovaném individuálním rozhodování včetně profilování, popřípadě také o všech vypovídajících detailních informace;
 • na základě článku 16 GDPR požadovat neprodleně opravu nesprávných nebo doplnění neúplných osobních údajů, která o vás zpracováváme;
 • na základě článku 17 GDPR požadovat smazání osobních údajů, která o vás zpracováváme, pokud nejsou nezbytná k výkonu práva na svobodu názoru, ke splnění jiné zákonné povinnosti , z důvodu veřejného zájmu nebo pro uplatnění, výkon a ochranu právního nároku;
 • na základě článku 18 GDPR požadovat omezení zpracovávání vašich osobních údajů, pokud popíráte přesnost těchto osobních údajů, zpracování je protiprávní, my již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování podle článku 21 odstavec 1 GDPR;
 • na základě článku 20 GDPR získat své osobní údaje, které jste nám dali k dispozici, ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo požadovat předání vašich osobních údajů jinému správci osobních údajů
 • na základě článku 77 GDPR podat stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový úřad v místě vašeho obvyklého bydliště, zaměstnání nebo sídla naší advokátní kanceláře.
 1. Právo vznést námitku

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu podle článku 6 odstavec 1 písmeno f GDPR máte právo z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace vznést námitku na základě článku 21 GDPR proti zpracovávání těchto dat.

Pokud chcete uplatnit právo na vznesení námitky, postačí, obrátíte-li se emailem na adresu info@kanzlei-kirschnek.de

V Drážďanech dne 23.05.2018